Menu Close

„DAGILĖLIS” GRĮŽTA Į ATNAUJINTUS NAMUS

20-tuo­sius moks­lo me­tus skai­čiuo­jan­ti Šiau­lių mies­to „Da­gi­lė­lio” dai­na­vi­mo mo­kyk­la grįž­ta į mo­der­ni­zuo­tas pa­tal­pas. Mo­kyk­la, ug­dan­ti pa­sau­li­nių fes­ti­va­lių lau­rea­to ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro „Da­gi­lė­lis” dai­no­rė­lius, pa­ga­liau dirbs švie­sio­se tam pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se. Jas va­kar ap­ro­dė žur­na­lis­tams bei mies­to va­do­vams.

Plačiau apie tai skaitykite:

Šiaulių krašto interneto svetainėje – „”Dagilėlis” grįžta į atnaujintus namus”

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje – „Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla atgimė”

Žiūrėkite apie tai video reportažus:

Šiaulių televizijos Youtube paskyroje – „Infostudija 2019-12-03”

Skip to content