Menu Close

Pradinis ugdymas

Ugdymo programos             Vaikų amžius           Mokymosi trukmė           Mokomieji dalykai
Pradinio muzikinio
ugdymo programa
7-11 m. 4 metai
 • dainavimas (grupėje,
  jungtinis choras)
 • solfedis
 • muzikos instrumentas
 • pasirenkamieji dalykai
  (antrasis muzikos instrumentas,
  instrumentinis ansamblis,
  pagilintas muzikos instrumento
  mokymas)
 

Pradinio muzikinio ugdymo programa suteikia galimybę mokiniams įgyti pradinių muzikos žinių, muzikavimo gebėjimų ir įgūdžių, bei bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Ugdomi ir plėtojami muzikiniai gebėjimai:

 • lavinamas balsas, dainavimo įgūdžiai;
 • ugdomi dainavimo ir muzikavimo kolektyve (chore, instrumentiniame ansamblyje) įgūdžiai;
 • lavinama muzikinė klausa, suteikiami muzikos rašto ir kultūros pažinimo pagrindai, ugdomi solfedžiavimo įgūdžiai;
 • mokoma groti pasirinktu muzikos instrumentu: fortepijonu, smuiku, akordeonu, gitara, saksofonu, klarnetu, išilgine  ar skersine fleita, mušamaisiais instrumentais;
 • plėtojami meno interpretacijos, meninės saviraiškos, sceninės kultūros įgūdžiai, ugdomos tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.

ATLYGINIMAS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAGAL PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Atlyginimas už vaiko ugdymą pagal pradinio muzikinio ugdymo programą – 20€ per mėnesį.

Papildoma pasirenkamoji programa (dalykas):

 • 5€ (individuali, 1 savaitinė val.)
 • 1€ (grupinė, 1 savaitinė val.)

Atlyginimas už mokslą mokamas už praėjusį mėnesį arba už pusmetį pagal mokyklos išduotą kvitą visuose bankuose ir „PERLO“ terminaluose.

Galima sumokėti ir internetu, per elektroninę bankininkystę arba per UAB „Viena Sąskaita“, pervedant pinigus į Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas   Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokykla
Gavėjo sąskaita   LT697300010076200462
Gavėjo bankas   Swedbank
Gavėjo kodas   195221067
Mokėjimo paskirtis   Mokinio vardas, pavardė, klasė, atlyginimas už mokslą

Atlyginimą už mokslą moka visi mokiniai, esantys mokinių sąrašuose.

Atlyginimas už mokslą nemokamas:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.
  Tokiu atveju mokinio tėvai (globėjai) turi pateikti mokyklos raštinei pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą arba patvirtintą jos kopiją ir prašymą;
 • jei vaikas nelankė mokyklos dėl ligos visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją ir prašymą;
 • jei mokiniui yra nustatytas neįgalumas. Tokiu atveju mokinio tėvai (globėjai) turi pateikti mokyklos raštinei prašymą ir Neįgalumo lygio pažymą arba patvirtintą jos kopiją dėl neįgalumo ir jo termino nustatymo.
Skip to content