Menu Close

„DAGILĖLIS“ GIEDOJO POPIEŽIAUS AUKOJAMOSE MIŠIOSE

Šiaulių krašto žmonės kartu su Lietuvoje savaitgalį viešėjusiu popiežiumi Pranciškumi meldėsi šimtatūkstantinėje minioje, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ giedojo popiežiaus aukojamose Mišiose.

Šalia popiežiaus buvę žmonės sako jautę ir džiaugsmą, ir pilnatvę, o jo žodžiai palietė asmeniškai.

Po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus au­ko­to­se šv. Mi­šio­se Kau­ne gie­do­jo Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“. Šiau­lie­čių cho­ras bu­vo vie­nin­te­lis, ku­riam bu­vo su­teik­ta gar­bė gie­do­ti šio­se ypa­tin­go­se Mi­šio­se. Iš ki­tų Lie­tu­vos cho­rų bu­vo at­rink­ta iki de­šimt ge­riau­sių bal­sų sa­vi­nin­kų, o iš „Da­gi­lė­lio“ gie­do­jo 45 ber­niu­kai.

„Esam pa­ky­lė­ti. Da­ly­va­vi­mas Mi­šio­se, ku­rias au­ko­ja po­pie­žius – is­to­ri­nis įvy­kis ir kiek­vie­nam as­me­niš­kai, ir ko­lek­ty­vui, ir tė­vams, ir vai­kams. Bet pa­tek­ti ten, kur mes bu­vo­me, nė­ra at­si­tik­ti­nu­mas. Tai se­ka įvy­kių, lai­ko, dar­bo, ku­rie at­ve­dė iki šio lai­min­go taš­ko – kvie­ti­mo gie­do­ti ypa­tin­go­se Mi­šio­se“, – va­kar pa­ky­lė­tas emo­ci­jas api­bū­di­no cho­ro va­do­vas Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis.

Plačiau apie tai skaitykite:

„Šiaulių krašto” internetinėje svetainėje – „Šalia popiežiaus Pranciškaus”

Žiūrėkite šv. Mišių, kurias aukojo popiežius Pranciškus, vaizdo įrašą:

LRT internetinėje svetainėje – „Baigdamas šv. Mišias popiežius palinkėjo lietuviškai: gražaus sekmadienio ir skanių pietų”

„Dagilėliai” ruošiasi šv. Mišių pradžiai | Nuotraukos autorius Romas Bieliauskas | 2018-09-23

Apie tai, jog gie­dos po­pie­žiaus au­ko­ja­mo­se Mi­šio­se, „Dagilėlis” su­ži­no­jo prieš dvi sa­vai­tes. Te­ko in­ten­sy­viai mo­ky­tis daug nau­jų kū­ri­nių, kas­dien ber­niu­kai re­pe­ta­vo po po­rą va­lan­dų. O pa­sku­ti­nės die­nos bu­vo di­džiu­lis iš­ban­dy­mas.

Nors repeticijos buvo sunkios, „Dagilėlis” rado laiko pasidžiaugti ir Vyčio paminklu | Nuotraukos autorius Romas Bieliauskas | 2018-09-22

Benitos Minciūtės užfiksuotos akimirkos šv. Mišių metu (nuotraukas koregavo Romas Bieliauskas):

no images were found

Skip to content