Menu Close

„DAGILĖLIO“ SĖKMĖ PRESTIŽINIAME FESTIVALYJE

Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“ ge­gu­žės 2–6 die­no­mis da­ly­va­vo Korn­va­lio (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) tarp­tau­ti­nia­me vy­rų cho­rų fes­ti­va­ly­je.

Kon­kur­se da­ly­va­vo ber­niu­kų cho­rai iš Šiau­rės Ame­ri­kos, Af­ri­kos ir Eu­ro­pos. „Da­gi­lė­lis“ pa­ro­dė aukš­čiau­sią me­ni­nį ly­gį ir bu­vo pri­pa­žin­tas vie­nu iš ge­riau­sių tarp­tau­ti­nio ly­gio ber­niu­kų cho­rų. Cho­ro va­do­vui Re­mi­gi­jui Ado­mai­čiui įteik­tas pri­zas. Cho­rui akom­pa­na­vo kon­cert­meis­te­rė Dai­va Šul­cai­tė.

Šiais me­tais Korn­va­lio fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo net še­šias­de­šimt cho­rų. Šven­ti­nia­me ati­da­ry­mo kon­cer­te Tru­ro ka­ted­ro­je bu­vo pa­kvies­ti dai­nuo­ti tik pen­ki cho­rai, tarp jų – „Da­gi­lė­lis“. Kon­cer­tas bu­vo trans­liuo­ja­mas gy­vai internete. Po „Da­gi­lė­lio“ pa­si­ro­dy­mo pub­li­ka cho­ris­tams plo­jo at­si­sto­ju­si.

„Da­gi­lė­lis“ ne pir­mą kar­tą kvie­čia­mas į Korn­va­lio tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį, anks­čiau kon­cer­tuo­da­vo kaip fes­ti­va­lio sve­čias, o šie­met pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir kon­kur­se.

Fes­ti­va­lio di­rek­to­rius ypač šil­tai at­si­lie­pė apie „Da­gi­lė­lio“ kon­cer­tą Tru­ro ka­ted­ro­je. Šiau­lie­čiams cho­ris­tams neat­si­tik­ti­nai bu­vo pa­ti­kė­ta pra­dė­ti ir fes­ti­va­lio už­da­ry­mo kon­cer­tą.

Fes­ti­va­lio die­no­mis „Da­gi­lė­lis“ su­ren­gė ne vie­ną kon­cer­tą Korn­va­lio gra­fys­tės pub­li­kai. Kon­cer­ta­vo baž­ny­čio­se ir Ta­te St. Ives mu­zie­ju­je prie At­lan­to van­de­ny­no. Po šio kon­cer­to tu­rė­jo ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai ap­lan­ky­ti vi­sas pa­ro­das.

Kelionės įspūdžiais ir akimirkomis dalinasi renginių organizatorius Romas Bieliauskas: „”Dagilėlis” išvyksta į Kornvalio Grafystę”

Skip to content